Testimonials

Wij zijn gecharmeerd van hun eigenwijsheid en vakmanschap. Een aanvraag bij Neoc is dan ook altijd de start van een gezamenlijke zoektocht naar de beste technische vertaling van het concept. Daarin onderscheidt Neoc zich van collega aanbieders. Ze zoeken samen met je naar de beste manier om jouw creatieve concept technisch te vertalen, maar durven het ook ter discussie te stellen om samen tot een beter resultaat te komen. Neoc komt het best tot zijn recht in uitdagende producties, groot en klein. Met passie voor hun vak streven ze samen met je naar het beste resultaat.

Diederik Verwiel

Praktisch haalbare Creatie’ en ‘Devil in the Details’ zijn de gemene delers welke Neoc en Hadimassa nastreven in elke gezamenlijke productie. Een nauwe samenwerking, met uiteenlopende projecten van klein en zeer exclusief tot groots en meeslepend. Altijd met het doel om het creatief hoogst haalbare, technisch zo esthetisch, functioneel en veilig mogelijk gerealiseerd te krijgen op de meest ongewone plekken. Bij Neoc krijgen wij altijd productioneel een dikke kers op de taart. Net dat beetje mooier, net dat beetje meer en altijd op tijd met veel rust en Zwitserse precisie uitgevoerd tot in de kleinste details.

Bas Frenkel Frank

Aan Neoc hebben wij niet alleen een technisch producent, maar wellicht nog belangrijker een echte sparringpartner in de totstandkoming van complexe en creatieve producties. Vrijwel altijd komen we daarin sámen tot een geweldig idee en weet Neoc dat vervolgens uit te werken tot een realistisch plan. We kunnen het in het creatieve proces ook af en toe roerend met elkaar oneens zijn, en we zijn beide niet bang om dat te uiten. Neoc onderscheidt zich door creativiteit en oog voor detail, en zal niet gauw roepen dat iets niet mogelijk is. Samen streven we een hoog niveau in de realisatie van evenementen na en dat leidt steeds weer tot ongekende successen.

Bas Thürer

We weten dat we altijd kunnen vertrouwen op de creativiteit en grote mate van betrokkenheid van het Neoc team. Een van de voornaamste redenen om met Neoc te werken is de hoge mate van kwalitatieve uitvoering en afwerking die perfect past bij een groot deel van onze toonaangevende nationale en internationale opdrachtgevers. Neoc blijft (zolang het kan) flexibel om gewenste aanpassingen door te voeren, uiteraard zit daar altijd een grens aan, die zij ook tijdig aan geven. Hoewel de heren van Neoc hun werk heel serieus nemen, is er gelukkig ook altijd tijd om even met elkaar te lachen en te proosten op succes.

Bart van Wanrooij

Neoc staat in zijn kracht wanneer het gaat om grootse corporate events waarbij de doorvertaling van het visuele concept in alle facetten verweven kan worden. Waar (historische) locaties kunnen shinen en licht samenvalt met gedetailleerde inrichting en branding. Een mooi uniek podiumprogramma dat tot leven komt door de aanwezige licht en geluidsmensen. Maar ook bij complexe logistieke events staat Neoc haar mannetje. Niet elk event heeft dat beschikbare budget, maar waar die ruimte er is, dan is Neoc voor mij zeker de beste in haar vak. Elkaar zonder moeite kunnen lezen en altijd dezelfde mate aan perfectie nastreven, dat werkt fijn.

Lara Martens-Roos

Ik kies voor Neoc in de basis omdat het een garantie is voor succes en mij ontzorgt. Daarnaast bijna net zo belangrijk omdat Neoc een aanvulling biedt op het bestaande creatieve plan wat er ligt. Neoc weet als geen ander een creatief plan te vertalen naar een technisch realisatie. Het is ook altijd een compleet plaatje, de projecten worden met uiterste precisie voorbereid en ingetekend. Ik zou Neoc aanbevelen voor producties met een hogere standaard. Waar ruimte is voor creatieve toevoegingen, en die toch ook vaak wat complexer zijn.

Ederik Tiessen

Ik adviseer Neoc aan bedrijven die hoog niveau afwerking en look & feel als prioriteiten hebben. Die net weer even anders willen voor hun event. Strakke decors, perfecte afwerking van podium, decor en lichtplaatjes optimaal op elkaar afgestemd. Meedenken over het type event en daar zorgvuldig een mooi podiumbeeld bij ontwerpen, dat is de kracht van Neoc! Als showcaller is het erg fijn om in een ‘gespreid Neoc bedje’ te komen! Want als de entourage en techniek goed is, dan kan ik er samen met de operators een mooi geheel van maken.

Monique Winkel

Neoc is een technisch-creatieve producent waarvan ik vooraf weet dat ze het event concept tot in de perfectie zullen produceren. Ze brengen ALTIJD de juiste partners, de beste operators bij elkaar en de betrouwbare en professionele productieleiding brengt rust en structuur aan. Dit onderscheidt Neoc echt van de meeste collega bedrijven. In deze rust, structuur, onderling vertrouwen en de altijd perfecte afwerking is het voor een regisseur / showcaller dan ook altijd heerlijk werken.

Sander Hendrix

Het ambitieuze team van Neoc is één van onze preferred partners waar wij de afgelopen jaren diverse evenementen mee hebben vormgegeven.
Voor ons is Neoc een bedrijf wat zich kenmerkt om hun enorme creatieve inzichten, ijzersterke productionele uitvoering, sympathieke team en altijd op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen. Gezamenlijk wordt er gedacht in oplossingen en mede dankzij onze vertrouwde samenwerking kunnen wij ad hoc schakelen en zijn de communicatie lijnen kort.

Eric Schinck

Kwaliteit, creativiteit en vertrouwen zijn belangrijke waarden die Neoc toevoegt aan een project. Daardoor is Neoc uitermate geschikt voor onze complexe producties met een uitdagend creatief technisch randje. Altijd met een fijne samenwerking en een uitvoer tot in de puntjes verzorgd.

Henry Peemen & Gwen Janssen

 

 

 

Testimonials


We are charmed by their self-confidence and craftsmanship. A request to Neoc is therefore always the start of a joint search for the best technical interpretation of the concept. This is where Neoc distinguishes itself from other suppliers. Together with you, they will look for the best way to translate your creative concept technically, but they also dare to discuss it in order to achieve a better result altogether. Neoc excels in challenging productions, large and small. Driven by passion for their profession, they strive to achieve the best results in cooperation with you.

Diederik Verwiel

‘Practical achievable Creation’ and ‘Devil in the Details’ are the common denominators that Neoc and Hadimassa pursue in each joint production. A close collaboration, with projects ranging from the small and highly exclusive to the large and compelling. Always with the aim of achieving the most creatively feasible, and technically as aesthetic, functional and safe as possible in the most unusual places. At Neoc, we always achieve the icing on the cake – that little bit extra, more stylish, always on time for your peace of mind, and with Swiss precision down to the smallest detail.

Bas Frenkel Frank

Thanks to Neoc we not only have a technical producer, but perhaps even more importantly a veritable sparring partner in the creation of complex and creative productions.
We almost always come up with a great idea together, and Neoc knows how to develop this into a realistic plan. In the creative process we may occasionally disagree dramatically with each other, and we are both not afraid to say so. Neoc distinguishes itself through creativity and an eye for detail and will not easily say that something is impossible.
Together we strive for a high level in the realization of events, which always leads to unprecedented successes.

Bas Thürer

We know we can always rely on the creativity and high level of commitment of the Neoc team. One of the main reasons to cooperate with Neoc, is their high level of quality execution and finishing that fits perfectly with many of our leading national and international clients. Neoc remains flexible (for as long as possible) in order to implement any required adjustments, of course within certain limitations, which they will always indicate in good time. Although the men at Neoc take their work very seriously, fortunately there is always time for some laughter and a toast to success.

Bart van Wanrooij

Neoc is at its best when it comes to the largest corporate events where the rendering of the visual concept can be interwoven in all its facets. Where (historic) locations can shine, and the lighting enhances detailed design and branding. A beautiful, unique stage program that is brought to life by the available lighting and sound professionals. But Neoc also stands its ground at complex logistic events. Not every event has the requisite financial resources, but when the budget is available, Neoc is certainly the best in its field for me. To understand each other without effort and always strive for the same level of perfection, that is a great way of working.

Lara Martens-Roos

I choose Neoc basically because they are a guarantee of success and take my mind off things. In addition, and almost just as important, because Neoc complements the existing creative plan. Neoc knows better than anyone how to translate a creative plan into a technical realization. And they always deliver a complete package, the projects are prepared and drawn up with the utmost precision.
I would recommend Neoc for productions of the highest standard where there is room for creative additions which are often a bit more complex.

Ederik Tiessen

I recommend Neoc to companies that prioritize a high level of finish and look & feel.
Companies that want something fresh for their event. Sleek decors, perfect stage finishing, decor and light panels optimally matched with each other. Thinking along with you about the type of event and carefully designing a beautiful stage design, that is the power of Neoc! As a show-caller, it is great that Neoc takes care of those things for you! Because if the setting and technique are right, I can create a great ensemble together with the operators.

Monique Winkel

Neoc is a technical-creative producer who I know in advance will produce the event concept to perfection. They ALWAYS bring together the right partners, the best operators, and their reliable and professional production management brings calm and structure.
This really distinguishes Neoc from most of its competitors. With this tranquility, structure, mutual trust and the always perfect finish, it is wonderful to work as a director / show-caller.

Sander Hendrix

Neoc’s ambitious team is one of our preferred partners with whom we have shaped various events in recent years. For us, Neoc is a company that is characterized by its enormous creative insight, rock-solid production skills, friendly team and always up to date with the latest developments. Together we think in solutions and thanks to our trusted cooperation we can switch ad hoc, and the communication lines are short.

Eric Schinck

Quality, creativity and trust are important values that Neoc adds to a project. This makes Neoc extremely suitable for our complex productions with a challenging creative technical edge. Always in pleasant cooperation and with an output down to the last detail.

Henry Peemen & Gwen Janssen